Αρχική Σελίδα

Το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων (ΕΜΕΣ) ιδρύθηκε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα ΠΕΔΔ) του ΕΚΠΑ το 2003 (ΦΕΚ 1548/17-10-2003, τχ. Β’). 

Αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη και υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, καθώς και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ σε θέματα που σχετίζονται με τις ελληνογερμανικές πολιτικές, καθώς και με τις ελληνογερμανικές οικονομικές, πολιτισμικές και ακαδημαϊκές σχέσεις. 

Το Εργαστήριο στοχεύει: 

  • στη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού,  

  • στη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, και 

  • στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 

Το Εργαστήριο συνεργάζεται στενά με φορείς της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας σε κοινά προγράμματα ερευνών, καθώς και σε προγράμματα ανταλλαγής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών. Επίσης, διοργανώνει επιστημονικές και άλλες δράσεις σε επίκαιρα θέματα που άπτονται του γνωστικού του αντικειμένου.