Ελληνικά » Το Εργαστήριο

Ίδρυση και λειτουργία.

Το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων ιδρύθηκε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2003 (ΦΕΚ 1548/17-10-2003, τχ. Β΄).

Αντικείμενο – σκοπός.

Αντικείμενο της δραστηριότητάς του είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη των ελληνογερμανικών πολιτικών, οικονομικών, πολιτισμικών και ακαδημαϊκών σχέσεων.

Ειδικότερα το εργαστήριο αποσκοπεί (α) στη συνεργασία κάθε  μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, (β) στη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, (γ) στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και (δ) στην πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται στενά με ερευνητικά κέντρα της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας σε κοινά προγράμματα ερευνών, προγράμματα ανταλλαγής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών. Οργανώνει επίσης επιστημονικές συζητήσεις σε επίκαιρα θέματα που άπτονται του γνωστικού του αντικειμένου.